STATUT
OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW I ANIMATORÓW KULTURY

SILESIA TAK ART
Z SIEDZIBĄ W TYCHACH

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury SILESIA TAK ART Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Tychy (adres siedziby: 43-100 Tychy; ul.Kopernika 10c/2). Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: SILESIA TAK ART

§ 2

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 3

Stowarzyszenia działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego  Statutu..

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na ogólnych zasadach..

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem polskich i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci oraz posiadać odznakę organizacyjną według wzoru, kształtu i treści ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu. 

Rozdział II
Cele i  środki działania.

§ 8

Celami Stowarzyszenia są:

Działalność kulturalna, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promowanie ludzi utalentowanych, ich twórczości oraz idei i projektów służących rozwojowi kultury, sztuki, krajoznawstwa i  nauki, szczególnie w dziedzinie malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby i fotografii;

 • Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych, w wieku emerytalnym; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz przy wyrównywaniu szans tych rodzin i osób;
 • Działalność proekologiczna;
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • Promowanie idei wspólnego dziedzictwa kulturowego o  znaczeniu europejskim, a  także różnorodności kulturowej, różnorodności sztuki oraz specyfiki kulturalnej regionu, w szczególności Ziemi Śląskiej”;
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, w tym szczególnie na rzecz popularyzowania i utrwalania Gwary Śląskiej; 
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • Promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą.

§ 9

Dla osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenie może podejmować następujące  działania:

 • Wspieranie organizacyjne i  finansowe inicjatyw twórczych związanych ze Śląskiem.
 • Organizowanie imprez, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku  o imprez masowych, o  treści odpowiadającej celom statutowym, w  tym wystaw i przeglądów sztuki profesjonalnej i nieprofesjonalnej.
 • Współdziałanie z  organizacjami i  stowarzyszeniami twórczymi oraz placówkami kulturalnymi, naukowymi, wydawniczymi w  zakresie: popularyzacji kultury i sztuki dotyczącej Ziemi Śląskiej oraz doskonalenia warsztatu twórczego artystów niezrzeszonych.
 • Inicjowanie i  popularyzowanie uczestnictwa członków stowarzyszenia w  konkursach, przeglądach
  i festiwalach dorobku twórczego, plenerach i  sesjach artystycznych.
 • Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską. 
 • Prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe
  w mediach drukowanych.
 • Prowadzenie i  wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, promocyjnej, medialnej i organizacyjnej w zakresie popularyzowania Ziemi Śląskiej.
 • Współpraca z  organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi.
 • Współpraca z  organizacjami , instytucjami i  osobami w  kraju i  za granicą.
 • Współpraca z  instytucjami, władzami samorządowymi i  centralnymi działającymi na rzecz kultury, 
 • Podejmowanie działań wspomagających fundacje, ze szczególnym uwzględnieniem fundacji działających na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych;
 • Publikowanie materiałów informacyjnych: na własnej stronie internetowej, oraz wydawnictwo katalogów, broszur, ulotek itp. 

§ 10

 Stowarzyszenie działania w sferze zadań publicznych prowadzi  zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn.zm.).

§ 11

Dla realizacji  celów zawartych w   § 8 Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki
§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych;
 • członków honorowych;
 • członków wspierających.

§ 13

Członkostwo w  Stowarzyszeniu nabywa się przez:

 1. Złożenie do Zarządu pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia. 
 2. Złożenie oświadczenia o akceptacji wartości kulturotwórczych i postanowień Statutu Stowarzyszenia. 
 3. Przyjęcie do Stowarzyszenia Uchwałą Zarządu, podjętą nie później niż w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty złożenia deklaracji.

§ 14

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, lub powyżej 16 lat za zgodą rodziców lub opiekunów, która zadeklaruje pracę twórczą związaną z promowaniem Ziemi Śląskiej w technikach: malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, fotografia lub po akceptacji Zarządu Stowarzyszenia tworząca prace w innej technice.

§ 15

Członkom zwyczajnym przysługuje prawo do:

 1. Uczestniczenia w  zebraniach Stowarzyszenia, posiadania czynnego i  biernego prawa wyborczego. 
 2. Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i  funkcjonowania Stowarzyszenia. 
 3. Uczestniczenia w  pracach Stowarzyszenia i  innych formach działalności Stowarzyszenia. 
 4. Korzystania z  rekomendacji, gwarancji, opieki i  pomocy Stowarzyszenia w swojej działalności. 
 5. Korzystania z  urządzeń Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd. 
 6. Noszenia odznaki Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów. 
 2. Przestrzegania Statutu i  uchwał władz Stowarzyszenia. 
 3. Propagowania idei Stowarzyszenia oraz zjednywania mu członków i  sympatyków. 
 4. Dbać o jego dobre imię. 
 5. Regularnego i terminowego płacenia rocznej składki członkowskiej w wysokości ustalonej każdorazowo przez Walne Zebranie. 
 6. Wpłacenia jednorazowej opłaty administracyjnej w kwocie ustalonej przez Walne Zebranie członków.

§ 17

Członkiem wspierającym może być:

a) osoba fizyczna, o nieposzlakowanej opinii, która w sposób szczególny zasłużyła się dla stowarzyszenia bądź realizacji jego celów poprzez pracę na rzecz Stowarzyszenia;

b) osoba prawna, która w jakikolwiek sposób wspiera działalność stowarzyszenia. Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela;

c)  członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu.

§ 18

Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni, a przede wszystkim mają prawo:

a)  zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;

b) uczestniczyć w pracach  i innych formach działalności  Stowarzyszenia.

§ 19

Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 20

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która w  szczególny sposób zasłużyła się w  dziedzinie promowania kultury, twórczości artystycznej na podstawie decyzji Zarządu. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich i jednorazowej opłaty administracyjnej. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w  pracach Stowarzyszenia i  innych formach działalności Stowarzyszenia.

§ 21

Utrata praw członkowskich następuje na skutek:

 1. Wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie do Zarządu. 
 2. Skreślenia z  listy członków uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, w szczególności nieusprawiedliwionego braku zapłaty składki członkowskiej w wyznaczonym terminie.
 3. Wykluczenie uchwałą Zarządu za działanie na szkodę Stowarzyszenia. 
 4. Utraty zdolności do czynności prawnych. 
 5. Utraty praw publicznych w  wyniku prawomocnego orzeczenia sądu. 
 6. Śmierci członka Stowarzyszenia. 
 7. Rozwiązania Stowarzyszenia. 

§ 22

Od decyzji o nie przyjęciu do Stowarzyszenia, skreśleniu z ewidencji członków lub wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie powinno być złożone na piśmie w  ciągu dwóch tygodni od daty doręczenia decyzji Zarządu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 23

Władze Stowarzyszenia stanowią:

 1. Walne Zebranie Członków. 
 2. Zarząd. 
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 24

Najwyższym organem stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 25

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i  jego ocena. 
 2. Wysłuchiwanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i  udzielanie Zarządowi absolutorium. 
 3. Rozpatrywanie i  zatwierdzanie budżetu oraz programu prac Stowarzyszenia na rok następny. 
 4. Dokonywanie zmian w Statucie. 
 5. Wybór władz Stowarzyszenia. 
 6. Rozstrzyganie spraw majątkowych Stowarzyszenia. 
 7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu. 
 8. Zatwierdzanie Regulaminu Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji Rewizyjnej. 
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do polskich i zagranicznych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.
 10. Ustalanie wysokości składek członkowskich i opłat administracyjnych.
 11. Decydowanie w  tych sprawach, w