STATUT
OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW I ANIMATORÓW KULTURY

SILESIA TAK ART
Z SIEDZIBĄ W TYCHACH

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury SILESIA TAK ART Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Tychy (adres siedziby: 43-100 Tychy; ul.Kopernika 10c/2). Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: SILESIA TAK ART

§ 2

Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 3

Stowarzyszenia działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego  Statutu..

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na ogólnych zasadach..

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem polskich i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci oraz posiadać odznakę organizacyjną według wzoru, kształtu i treści ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu. 

Rozdział II
Cele i  środki działania.

§ 8

Celami Stowarzyszenia są:

Działalność kulturalna, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promowanie ludzi utalentowanych, ich twórczości oraz idei i projektów służących rozwojowi kultury, sztuki, krajoznawstwa i  nauki, szczególnie w dziedzinie malarstwa, grafiki, rysunku, rzeźby i fotografii;

 • Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych, w wieku emerytalnym; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz przy wyrównywaniu szans tych rodzin i osób;
 • Działalność proekologiczna;
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • Promowanie idei wspólnego dziedzictwa kulturowego o  znaczeniu europejskim, a  także różnorodności kulturowej, różnorodności sztuki oraz specyfiki kulturalnej regionu, w szczególności Ziemi Śląskiej”;
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, w tym szczególnie na rzecz popularyzowania i utrwalania Gwary Śląskiej; 
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • Promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą.

§ 9

Dla osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenie może podejmować następujące  działania:

 • Wspieranie organizacyjne i  finansowe inicjatyw twórczych związanych ze Śląskiem.
 • Organizowanie imprez, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku  o imprez masowych, o  treści odpowiadającej celom statutowym, w  tym wystaw i przeglądów sztuki profesjonalnej i nieprofesjonalnej.
 • Współdziałanie z  organizacjami i  stowarzyszeniami twórczymi oraz placówkami kulturalnymi, naukowymi, wydawniczymi w  zakresie: popularyzacji kultury i sztuki dotyczącej Ziemi Śląskiej oraz doskonalenia warsztatu twórczego artystów niezrzeszonych.
 • Inicjowanie i  popularyzowanie uczestnictwa członków stowarzyszenia w  konkursach, przeglądach
  i festiwalach dorobku twórczego, plenerach i  sesjach artystycznych.
 • Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską. 
 • Prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe
  w mediach drukowanych.
 • Prowadzenie i  wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, promocyjnej, medialnej i organizacyjnej w zakresie popularyzowania Ziemi Śląskiej.
 • Współpraca z  organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi.
 • Współpraca z  organizacjami , instytucjami i  osobami w  kraju i  za granicą.
 • Współpraca z  instytucjami, władzami samorządowymi i  centralnymi działającymi na rzecz kultury, 
 • Podejmowanie działań wspomagających fundacje, ze szczególnym uwzględnieniem fundacji działających na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych;
 • Publikowanie materiałów informacyjnych: na własnej stronie internetowej, oraz wydawnictwo katalogów, broszur, ulotek itp. 

§ 10

 Stowarzyszenie działania w sferze zadań publicznych prowadzi  zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn.zm.).

§ 11

Dla realizacji  celów zawartych w   § 8 Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia – ich prawa i obowiązki
§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych;
 • członków honorowych;
 • członków wspierających.

§ 13

Członkostwo w  Stowarzyszeniu nabywa się przez:

 1. Złożenie do Zarządu pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia. 
 2. Złożenie oświadczenia o akceptacji wartości kulturotwórczych i postanowień Statutu Stowarzyszenia. 
 3. Przyjęcie do Stowarzyszenia Uchwałą Zarządu, podjętą nie później niż w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty złożenia deklaracji.

§ 14

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, lub powyżej 16 lat za zgodą rodziców lub opiekunów, która zadeklaruje pracę twórczą związaną z promowaniem Ziemi Śląskiej w technikach: malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba, fotografia lub po akceptacji Zarządu Stowarzyszenia tworząca prace w innej technice.

§ 15

Członkom zwyczajnym przysługuje prawo do:

 1. Uczestniczenia w  zebraniach Stowarzyszenia, posiadania czynnego i  biernego prawa wyborczego. 
 2. Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i  funkcjonowania Stowarzyszenia. 
 3. Uczestniczenia w  pracach Stowarzyszenia i  innych formach działalności Stowarzyszenia. 
 4. Korzystania z  rekomendacji, gwarancji, opieki i  pomocy Stowarzyszenia w swojej działalności. 
 5. Korzystania z  urządzeń Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd. 
 6. Noszenia odznaki Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia i realizacji jego celów. 
 2. Przestrzegania Statutu i  uchwał władz Stowarzyszenia. 
 3. Propagowania idei Stowarzyszenia oraz zjednywania mu członków i  sympatyków. 
 4. Dbać o jego dobre imię. 
 5. Regularnego i terminowego płacenia rocznej składki członkowskiej w wysokości ustalonej każdorazowo przez Walne Zebranie. 
 6. Wpłacenia jednorazowej opłaty administracyjnej w kwocie ustalonej przez Walne Zebranie członków.

§ 17

Członkiem wspierającym może być:

a) osoba fizyczna, o nieposzlakowanej opinii, która w sposób szczególny zasłużyła się dla stowarzyszenia bądź realizacji jego celów poprzez pracę na rzecz Stowarzyszenia;

b) osoba prawna, która w jakikolwiek sposób wspiera działalność stowarzyszenia. Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela;

c)  członkiem wspierającym zostaje się na podstawie uchwały Zarządu.

§ 18

Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni, a przede wszystkim mają prawo:

a)  zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;

b) uczestniczyć w pracach  i innych formach działalności  Stowarzyszenia.

§ 19

Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 20

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która w  szczególny sposób zasłużyła się w  dziedzinie promowania kultury, twórczości artystycznej na podstawie decyzji Zarządu. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich i jednorazowej opłaty administracyjnej. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w  pracach Stowarzyszenia i  innych formach działalności Stowarzyszenia.

§ 21

Utrata praw członkowskich następuje na skutek:

 1. Wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie do Zarządu. 
 2. Skreślenia z  listy członków uchwałą Zarządu za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, w szczególności nieusprawiedliwionego braku zapłaty składki członkowskiej w wyznaczonym terminie.
 3. Wykluczenie uchwałą Zarządu za działanie na szkodę Stowarzyszenia. 
 4. Utraty zdolności do czynności prawnych. 
 5. Utraty praw publicznych w  wyniku prawomocnego orzeczenia sądu. 
 6. Śmierci członka Stowarzyszenia. 
 7. Rozwiązania Stowarzyszenia. 

§ 22

Od decyzji o nie przyjęciu do Stowarzyszenia, skreśleniu z ewidencji członków lub wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie powinno być złożone na piśmie w  ciągu dwóch tygodni od daty doręczenia decyzji Zarządu.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 23

Władze Stowarzyszenia stanowią:

 1. Walne Zebranie Członków. 
 2. Zarząd. 
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 24

Najwyższym organem stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 25

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i  jego ocena. 
 2. Wysłuchiwanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej i  udzielanie Zarządowi absolutorium. 
 3. Rozpatrywanie i  zatwierdzanie budżetu oraz programu prac Stowarzyszenia na rok następny. 
 4. Dokonywanie zmian w Statucie. 
 5. Wybór władz Stowarzyszenia. 
 6. Rozstrzyganie spraw majątkowych Stowarzyszenia. 
 7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu. 
 8. Zatwierdzanie Regulaminu Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji Rewizyjnej. 
 9. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do polskich i zagranicznych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.
 10. Ustalanie wysokości składek członkowskich i opłat administracyjnych.
 11. Decydowanie w  tych sprawach, w  których Statut nie upoważnia innych organów Stowarzyszenia. 
 12. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia. 

§ 26

Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane: 

 1. Na wniosek Zarządu. 
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
 3. Na pisemne żądanie 1/3 części ogółu członków Stowarzyszenia

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków załatwia tylko te sprawy, dla których zostało zwołane. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w  terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania lub podjęcia uchwały.

§ 27

 1. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ogłasza Zarząd na zebraniu członków lub pisemnie, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 
 2. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków, a w drugim terminie po 15 minutach  bez względu na ilość obecnych. 
 3. Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają zwykłą większością głosów. 
 4. Zmiany w  Statucie, odwołanie prezesa i  członków Zarządu i  Komisji Rewizyjnej, rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w  pierwszym terminie a w drugim terminie po 15 minutach bez względu na ilość obecnych. 
 5. Głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne. Tylko wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym. Głosowanie tajne może być również uchwalone w każdej sprawie zwykłą większością głosów.

§ 28

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest trzyosobowy i składa się z: 
  • Prezesa Zarządu
  • Wiceprezesa Zarządu
  • Członka Zarządu
 2. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie, a władzę mogą sprawować nie dłużej niż przez trzy kolejne kadencje.
 3. Zarząd Stowarzyszenia zostaje wybrany przez Walne Zebranie. 
 4. Kadencja Zarządu wynosi pięć lat.
 5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. 
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż cztery razy w roku.
 7. Uchwały Zarządu podejmowane są przy obecności co najmniej 2 członków Zarządu, do poparcia których niezbędne są 2 głosy aprobujące.

§ 29

Do zadań Zarządu stowarzyszenia należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 
 2. Kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia. 
 3. Zwoływanie Walnych Zebrań. 
 4. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania. 
 5. Podejmowanie decyzji o zatrudnianiu pracowników na ogólnych zasadach.
 6. Sporządzanie sprawozdań, budżetu i bilansów oraz przedstawienie ich na Walnym Zebraniu. 
 7. Przyjmowanie i wykluczanie członków. 
 8. Administrowanie majątkiem Stowarzyszenia i  funduszami zgodnie z przepisami prawa oraz uchwalonym przez Walne Zebranie budżetem.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia, w tym jego Zarządu, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 30

 1. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna. 
 2. Komisja Rewizyjna składa się z  trzech członków wybranych przez Walne Zebranie. Komisja jest wybierana na Walnym Zebraniu na okres pięciu lat. 
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w  skład innych organów Stowarzyszenia. 
 4. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej w czasie kadencji do komisji na jego miejsce wchodzi w  drodze kooptacji nowy członek. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 5. Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia. Ma ona prawo dokonywania własnych czynności w  każdym czasie, a obowiązkiem jej jest przynajmniej raz w  roku sprawdzenie wszystkich ksiąg i dokumentów stanu majątkowego. 
 6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy pełnym składzie Komisji. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
  • kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, 
  • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu,
  • występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.

Rozdział V
Majątek stowarzyszenia

§ 31

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich i opłat administracyjnych, darowizn, spadków, zapisów, loterii (przy przestrzeganiu przepisów Ustawy z dn.19.11.2009 r. o grach hazardowych Dz.U. Z 2009 r. Nr 201 poz.1540 z późn.zmianami), z ofiarności publicznej (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 15.03.1933 r. o zbiórkach publicznych), lokat.

2.  Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd

§ 32

1. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane na kontach Stowarzyszenia, kontach inwestycyjnych stowarzyszenia, obligacjach oraz innych bezpiecznych formach pomnażania kapitału.

2.   Dochód osiągnięty ze środków pieniężnych, z majątku Stowarzyszenia  przeznaczony jest w całości na realizację jego celów statutowych.

§ 33

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 34

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w imieniu
Stowarzyszenia w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 35

Stowarzyszenie odpowiada wyłącznie swoim majątkiem. Członkowie Stowarzyszenia nie odpowiadają własnym majątkiem za zobowiązania Stowarzyszenia.

Rozdział VI
Zmiana Statutu
§ 36

 1. Walne Zebranie może dokonać zmian w Statucie Stowarzyszenia. 
 2. Decyzje w przedmiocie Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, a w drugim terminie po 15 minutach bez względu na ilość obecnych. 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 37

 1. Decyzję w  sprawie likwidacji Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w  drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, a w drugim terminie po 15 minutach bez względu na ilość obecnych. 
 2. Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia powinna zawierać określenie przeznaczenia majątku Stowarzyszenia po jego likwidacji. 
 3. Likwidację przeprowadza Zarząd Stowarzyszenia. 
 4. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia przez Sąd Rejestrowy. 
 5. W sprawach nie uregulowanych Statutem zastosowanie ma ustawa Prawo o Stowarzyszeniach.